Stypendia

Stypendia szkolne 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że do dnia 15 września 2021 roku przyjmuje wnioski na stypendium szkolne.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto.
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 29 13 035 wew. 209, w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium (PDF, 614 KB)
  2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego (PDF, 584 KB)

 

Skip to content