Domy pomocy społecznej

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie potrafiącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić koniecznej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art.103 ust.2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownik socjalny, na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub z urzędu, w sytuacji przewidzianej przepisami, wszczyna postępowanie w sprawie skierowania, a następnie umieszczenia, osoby w domu pomocy społecznej.

Do umieszczenia w DPS wymagane dokumenty są następujące dokumenty:
Przy pisemnym wniosku o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej muszą znaleźć się poniżej wymienione dokumenty:
– wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
– opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej;
– decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego, ustalającego wysokość renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
– wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej lub umowa partycypowania w tej opłacie;
– zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych;
– zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu pomocy społecznej – zgoda na potrącenie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno – rentowy.

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej, do wniosku w tej sprawie należy dołączyć także postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora oraz postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Całość niezbędnej dokumentacji, dołączanej do wniosku, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z decyzją kierującą do domu pomocy społecznej. Tam zapada stosowna decyzja.

Termin załatwienia sprawy regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Skip to content