Kategoria

Pomoc Społeczna

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

W związku z przystąpieniem w 2020 roku Gminy Obrzycko do Spółdzielni Socjalnej Horyzont od lipca 2021 roku działa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Z wypożyczalni może korzystać osoba, która jest mieszkańcem Gminy Obrzycko i spełnia jeden z poniższych warunków: posiada status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Stypendia

Stypendia szkolne 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że do dnia 15 września 2021 roku przyjmuje wnioski na stypendium szkolne. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie...

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i...

Informacje

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one          w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ustawa nakłada także na osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązek współudziału w rozwiązywaniu problemów. Pomoc społeczna wspiera...

Domy pomocy społecznej

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie potrafiącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić koniecznej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu...

Do Pobrania

Wniosek o pomoc pobierz
Zaświadczenie o zarobkach pobierz
 

Rejony

Rejon I SYLWIA SMOGULSKA – Specjalista pracy socjalnej kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: s.smogulska@opsobrzycko.pl Rejon obejmuje: Gaj Mały, Karolin, Ordzin, Dobrogostowo, Pęckowo, Lizbona Rejon II JOANNA KACZMAREK – Pracownik socjalny kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: j.kaczmarek@opsobrzyco.pl Rejon obejmuje: Jaryszewo, Brączewo, Daniele, Słopanowo, Słopanowo Huby...

Zasiłki z pomocy społecznej

Zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej). Zasiłek stały to świadczenie obowiązkowe, przysługujące, zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy: – pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; – pełnoletniej osobie...

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w...

Skip to content