Klauzula informacyjna

Informacja dla klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, iż:

Pani/ Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe członków Pani/Pana rodziny* przetwarzane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku (zwanym dalej Ośrodkiem), ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Ośrodku pełni wyznaczony pracownik Ośrodka, kontakt telefoniczny:61 2913035 mail: opsobrzycko@poczta.onet.pl
Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie wyrażonej zgody zainteresowanego (klienta).

Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy, czyli na wyraźnie zlecenie Administratora.

Okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w Ośrodku jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia przetwarzania; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, h) prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzania – wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail: opsobrzycko@poczta.onet.pl.

Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator zobowiązany jest Panią / Pana o tym poinformować.

W/w obowiązek nie dotyczy w przypadków o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia RODO w oparciu o przepisy art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Skip to content