Świadczenie wychowawcze

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego.
Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

W przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Rodzice,  którzy  mają  obecnie  przyznane do 30  września  2019   roku   świadczenie   wychowawcze na   drugie   i   kolejne   dzieci,  składają  od  1  lipca  2019  roku  jeden  wspólny  wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na  podstawie  takiego  wniosku  od  1  lipca  2019  r.  zostanie  im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które  obecnie  nie  pobierają  świadczenia  wychowawczego),  natomiast  od  1  października  2019  r.  na  pozostałe  dzieci  (na  które świadczenia są już przyznane do końca września.)

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca online przez kanały bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Druk można pobierać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także będą dostępne w Urzędzie Gminy Obrzycko na parterze w pokoju 136 (przy recepcji).

Wniosek i załącznik (w przypadku gdy liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia wychowawczego jest większa niż liczba pozycji we wniosku) można pobrać klikając w link poniżej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Skip to content