RODO

Załącznik nr 3 do Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych OPS w Obrzycku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – RODO), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, z siedzibą w Obrzycku przy al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, adres e-mail: opsobrzycko@poczta.onet.pl; reprezentowany przez Kierownika OPS w Obrzycku.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: opsobrzycko@poczta.onet.pl) lub korespondencyjnie (adres powyżej) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań własnych lub zleconych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrzycku, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie mogło się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b), c) d) oraz e) RODO w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa realizowanymi przez administratora.
5. Możemy Pani/Pana dane osobowe udostępniać współadministratorom, podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym organom administracji publicznej, podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi wymóg ustawowy, a niekiedy również umowny lub warunek zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Źródła prawa o charakterze powszechnie obowiązującego prawa realizowanego przez administratora stanowiące podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskaże Pani/Panu komórka merytoryczna OPS obsługująca Państwa sprawę.

 

Skip to content