Projekt systemowy

Projekt „Obrzycko na rzecz aktywizacji” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku w latach 2010 – 2013 roku. Jedną z głównych przyczyn przygotowania projektu była chęć zmiany postrzegania Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji tylko wypłacającej zasiłki i zapomogi. Większość klientów pomocy społecznej przychodząc po pomoc oczekują tylko i wyłącznie pomocy finansowej, a inne formy wsparcia odrzucają lub traktują z wyraźną niechęcią lub dystansem. Osoby korzystające z pomocy to głównie kobiety bezrobotne, nieaktywne zawodowo, często niepełnosprawne, bez zawodu lub jakichkolwiek umiejętności poza tym pochodzące  z rodzin dysfunkcyjnych – z powodu choroby alkoholowej partnera, bądź przemocy domowej.

Tutejszy OPS chciał wyjść naprzeciw tym kobietom dając im możliwość wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, a także zdobycia konkretnych umiejętności. Chcieliśmy nauczyć kobiety radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, dać instrumenty inspirujące do podejmowania aktywności życiowej również na rynku pracy. Ważne było pokonanie barier mentalnych, wzmocnienie samooceny i nabycie nowych kompetencji zawodowych.W projekcie w latach 2010 – 2013 wzięło udział 36 kobiet. 21 kobiet było długotrwale bezrobotne,                   15 nieaktywne zawodowo, w tym 5 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Wszystkie uczestniczki brały udział w zajęciach z autoprezentacji i ABC wizerunku. Odbyły spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. 10 pań wzięło udział w treningu psychologicznym.

Panie brały udział w następujących kursach:
– kurs komputerowy 9 osób,
– kurs handlowy z obsługą kasy fiskalnej 7 osób,
– kurs prawo jazdy kat. „B” 6 osób,
– kurs opiekunek osób zależnych 5osób,
– kurs gastronomiczny 19 osób,
– kurs języka niemieckiego 3 osoby,
– kurs florystyczny 10 osób.

Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie ukończyły go w założonym czasie. Obserwując zainteresowanie osób biorących udział w Projekcie zauważono duże zmiany ich postaw życiowych, większą otwartość i asertywność.

Mamy nadzieję, że założony cel czyli próba zmian postaw życiowych uczestniczek projektu, dowartościowanie ich, wzmocnienie poczucia własnej wartości został osiągnięty. Wiedza i umiejętności zdobyte dzięki uczestnictwu w kursach zawodowych pozwoliły podnieść ich kompetencje zawodowe wzmacniając ich pozycję na rynku pracy.

Skip to content