Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Społecznej

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:
a) Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku,
b) pełny wymiar czasu pracy,
c) przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku od 01 października 2023r.,
d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

2.Wymagania niezbędne, które musi spełnić osoba ubiegająca się o w/w stanowisko:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiada kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej,
Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie;
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. (t.j. Dz.U.2023 poz. 901 ze zm.)
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f) znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

3.Wymagania dodatkowe:
a) odpowiedzialność, rzetelność, dyskrecja, samodzielność, komunikatywność,
b) umiejętność prawidłowego redagowania pism oraz umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
c) umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
d) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
e) doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
f) umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem.

4. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
w szczególności:
a) praca socjalna;
b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
c) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
d) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
e) udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
f) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
g) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
h) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
j) współuczestniczenie w opracowaniu wniosków i realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
k) realizacja procedury Niebieskiej Karty oraz udział w pracach Grup Roboczych,
l) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
m) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
n) udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
o) wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych;
p) przygotowywanie i przekazanie dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt;
q) prowadzenie innych zadań zleconych przez Kierownika związanych z działalnością Ośrodka.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
b) życiorys (CV),
c) list motywacyjny,
d) kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
e) oświadczenie:
– o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– zgodnie z art. 6 ust.1 lit a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Oferta kandydata na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Pomocy Społecznej ”
należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. nr 218 lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
do dnia 18 września 2023 r. do godz. 15:00.

Dodatkowe informacje:
– nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, wyjątkiem
dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym),- aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, ¬ kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych zostaną poinformowani drogą mailową lub pisemnie.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, z siedzibą w Obrzycku przy al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, adres e-mail: opsobrzycko@poczta.onet.pl; reprezentowany przez Kierownika OPS w Obrzycku.
II. Inspektor Ochrony Danych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: opsobrzycko@poczta.onet.pl) lub korespondencyjnie (adres powyżej) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania.
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które ogłoszono niniejszy nabór, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz inne przepisy szczególne.
Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowolnie, tj. inne niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa.
Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych danych nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/Pana dobrowolności.
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych.
1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji.
2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją procesu rekrutacji.
VI. Okres przechowywania danych.
Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, będą przechowywane zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.
VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
IX. Odbiorcy danych.
W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu taką informacją.
X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane

Bernadeta Markiewicz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrzycku

Skip to content