Nabór na wolne stanowisko – Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku

Obrzycko, dnia 21.05.2024 r.

Ogłoszenie nr 1/2024
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:
1) Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku,
2) Pełny wymiar czasu pracy,
3) Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem od
1 sierpnia 2024.
2. Wymagania niezbędne, które musi spełnić osoba ubiegająca się o w/w stanowisko:
1) ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6) znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:
a) struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
b) ustawy o samorządzie gminnym,
c) ustawy o rachunkowości,
d) ustawy o finansach publicznych,
e) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) ustawy ordynacji podatkowej.
7) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
8) Minimum 3 lat pracy w księgowości budżetowej.

3. Wymagania dodatkowe:
1) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych ;
2) znajomość i umiejętność obsługiwania programów SIGID, SJO BESTIA, PLANOWANIE BUDŻETU, CAS, PŁATNIK;
3) znajomość zagadnień pomocy społecznej;
4) odpowiedzialność, dyskrecja, samodzielność, komunikatywność, systematyczność,
5) umiejętność prawidłowego redagowania pism oraz umiejętność samodzielnego
pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność szybkiego podejmowania
decyzji,
8) odporność na stres.
4. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) kontrola i nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku jako jednostki budżetowej w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości budżetowej,
2) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych jednostki,
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4) dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz sprawowanie nadzoru i wykonywanie bieżącej kontroli w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości
i rzetelności wydatków,
5) sprawowanie nadzoru wynikającego z funkcji głównego księgowego jednostki budżetowej nad mieniem i wydatkami jednostki oraz zapewnienie sprawnego przebiegu inwentaryzacji składników majątku, a także realizacji wniosków komisji inwentaryzacyjnej,
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a) zasad prowadzenia rachunkowości,
b) zakładowego planu kont,
c) obiegu dokumentów,
d) zasad prowadzenia inwentaryzacji,

7) dekretacja dowodów księgowych Ośrodka Pomocy Społecznej,
8) ustalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sposobu prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zadań inwestycyjnych,
9) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz bilansu Ośrodka Pomocy Społecznej,
10) stałe utrzymywanie kontaktu z bankiem prowadzącym obsługę Ośrodka Pomocy Społecznej,
11) znajomość zasad sporządzania listy płac, naliczania podatku dochodowego
i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych listą płac oraz przelewanie ich na odpowiednie kont ZUS-u, Urzędu Skarbowego.
12) rozliczanie, księgowanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT-7
5. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca w biurze zlokalizowanym przy al. Jana Pawła II 1 w Obrzycku na drugim piętrze budynku murowanego, ogrzewanego centralnie, pomieszczenie biurowe oświetlone światłem sztucznym, budynek posiada windę,
b) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
c) praca posiada charakter administracyjno – biurowy.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku w miesiącu kwietnia 2024 roku,
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

7. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz dokumenty potwierdzające staż pracy,
6) oświadczenie:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 2018.127.2).

8. Składanie dokumentów
Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
1) Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY” należy składać:
a) osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (pok.218),
b) przesłać drogą pocztową na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
2) przesłać drogą elektroniczną w formie dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym),
do dnia 05.06.2024 r. do godz. 15:00.

Dodatkowe informacje:
1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym),
2) aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3) kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o miejscu i terminie komisji celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
4) informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP,
5) dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, nie będą odsyłane, a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku jest Kierownik Ośrodka Pomocy w Obrzycku, al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko.
1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: Jackiem Michałowskim, kontakt listowny na Adres Administratora lub email: rodo@opbrzycko.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych.
3.Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie nie jest obowiązkowe tj.: ¬
– imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego z art. 21 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,- informacja o niepełnosprawności – jej podanie jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).
4. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
10.Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrzycku
Bernadeta Markiewicz

 

 

Skip to content