Informacje

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one          w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ustawa nakłada także na osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązek współudziału w rozwiązywaniu problemów.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie takim sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania               w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowe formy pomocy społecznej normuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876).

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzicom, w szczególności z powodu:
– ubóstwa
– sieroctwa
– bezdomności
– bezrobocia
– niepełnosprawności
– długotrwałej lub ciężkiej choroby
– przemocy w rodzinie oraz potrzeby ochrony ochrony ofiar handlu ludźmi
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
– braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
– trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
– alkoholizmu lub narkomanii
– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
– klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
– rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę           w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”,
Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów (poza ubóstwem) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Skip to content