INFORMACJA O PROGRAMIE „RODZINA 500 PLUS”

Łączna liczba wniosków złożonych od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. wyniosła: 354 wniosków.

Wydano 345 decyzje, w tym 12 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie progu dochodowego.

9 wniosków zostało przekazane do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w celu stwierdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Do dnia 30 czerwca br. wypłacono1520 świadczeń na ogólną kwotę 759.099,20 zł.

Z Programu Rodzina 500+ skorzystało 511 dzieci.

Na realizacje tego zadania Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w kwocie 1.046.870 zł.

Skip to content