Dożywianie dzieci na rok szkolny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje rodziców o możliwości ubiegania się o pomoc w formie obiadów od września br. na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu.

Wnioski należy składać w OPS w pokoju pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

Uwaga:

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 684 zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:

– zaświadczenie o zarobkach,

-decyzję od świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku pobierania świadczenia,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego,

– decyzje o pobieraniu świadczeń rodzinnych,

– inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny (np. rachunki za leki, zaświadczenie o długotrwałej chorobie, orzeczenie lekarskie, itp.)

Skip to content