Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku

Świadczenia pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego...

Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: – niepełnosprawnemu dziecku; – osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli...

Zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego...

Świadczenie wychowawcze

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). W przypadku, gdy rodzice...

Wnioski – zasiłek rodzinny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 września br. można składać wnioski            w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.
Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku – pokój świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dożywianie dzieci na rok szkolny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje rodziców o możliwości ubiegania się o pomoc w formie obiadów od września br. na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Wnioski należy składać w OPS w pokoju pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka. Uwaga: Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza...

Wnioski – fundusz alimentacyjny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że od dnia 1 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015.
Wnioski można składać w siedzibie OPS w Obrzycku – pokój świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w godzinach od 8.00 do 12.00.

Do Pobrania

Wniosek o pomoc pobierz
Zaświadczenie o zarobkach pobierz
 

Rejony

Rejon I SYLWIA SMOGULSKA – Specjalista pracy socjalnej kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: s.smogulska@opsobrzycko.pl Rejon obejmuje: Gaj Mały, Karolin, Ordzin, Dobrogostowo, Pęckowo, Lizbona Rejon II JOANNA KACZMAREK – Pracownik socjalny kontakt: 61 29 13 035 wew. 203, e-mail: j.kaczmarek@opsobrzyco.pl Rejon obejmuje: Jaryszewo, Brączewo, Daniele, Słopanowo, Słopanowo Huby...

Zasiłki z pomocy społecznej

Zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej). Zasiłek stały to świadczenie obowiązkowe, przysługujące, zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy: – pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; – pełnoletniej osobie...

Skip to content