Karta Dużej Rodziny

Od 1 października 2014 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku można składać wnioski o Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w miejscu zamieszkania członków rodziny tj. w przypadku rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Obrzycko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.
1. wniosek  ( do pobrania )
2. rodzic – dokument potwierdzający tożsamość;
3. małżonek rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
4. dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
5. dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
6. dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
7. dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
8. osoby, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Osoba, której wydano Karty Dużej Rodziny zobowiązana jest informować Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie w sytuacji rodzinnej.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach przy ulicy Wojska Polskiego można ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego. Więcej informacji oraz wniosek do pobrania na stronach internetowych PCPR w Szamotułach.

Skip to content