Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na okres 2020/2021 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo rodzinie zastępczej,
zawarła związek małżeński.

Wniosek na świadczenie alimentacyjne na okres zasiłkowy 2020/2021 wraz z załącznikami można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku w pokoju świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wniosek i załączniki można pobrać klikając w link poniżej. 

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów.
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny. 
  7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów.

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30

 

Skip to content