Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie do 31 października 2019 roku. Od 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynośić będzie 215,84 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
   - niepełnosprawnemu dziecku;
   - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
   - osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

   - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
   - osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
   - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny:
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- ksero dowodu osobistego,
- akt urodzenia dziecka - oryginał (jeżeli wniosek na zasiłek pielęgnacyjny składany jest po raz pierwszy),
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- oświadczenie dotyczące formy płatności (jeżeli wniosek na zasiłek pielęgnacyjny jest składany po raz pierwszy lub nastąpiła zmiana rachunku bankowego)


Dodano: 21-05-2014