Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzicom, w szczególności z powodu:

 • - ubóstwa
 • - sieroctwa
 • - bezdomności
 • - bezrobocia
 • - niepełnosprawności
 • - długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • - przemocy w rodzinie oraz potrzeby ochrony ochrony ofiar handlu ludźmi
 • - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • - braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • - trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • - alkoholizmu lub narkomanii
 • - zdarzenia losowego i sytuacji krzysowej
 • - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania statutowe w oparciu o:
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz inne ustawy wynikające z realizacji powierzonych zadań. Postępowanie w sprawie świadczeń odbywa się w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. Zadania realizowane przez OPS finansowane są z budżetu gminy (zadania własne) oraz z budżetu państwa, w formie dotacji przekazywanych do samorządu gminnego (zadania zlecone).


Dodano: 20-05-2014