Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

    1. obywatelom polskim,

    2. cudzoziemcom:

              - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

              - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),

            - przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli w/w osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

     - do ukończenia 18 roku życia,

     - gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

     - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na okres 2019/2020 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej, niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo rodzinie zastępczej,
zawarła związek małżeński.

Wniosek na świadczenie alimentacyjne na okres zasiłkowy 2019/2020 wraz z załącznikami można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku w pokoju świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wniosek i załączniki można pobrać klikając w link poniżej. 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów.

6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny. 

7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów.

 


Dodano: 21-05-2014